Get Adobe Flash player

Login Formสมาชิกออนไลน์

CB not installed

สารสนเทศอาเซียน

 

สำรวจความพึงพอใจ

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯของ สพป.พบ.เขต 2 มากน้อยเพียงใด
 

Resources

Home

 

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

 

 

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ NT ปีการศึกษา 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม  55 วัน อ่านออกเขียนได้ สพป.พบ.2

 

 

 

 

การเรียนการสอนด้วย DLTV โรงเรียนวัดห้วยเสือ

 

 

 

 

    

ประชุม การถ่ายทอดสด NEW DLTV

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมถ่ายทอดสด การอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเที่ยมรูปแบบใหม่ NEW DLTV สำหรับ ผอ.สพป., รองผอ.สพป., ศึกษานิเทศก์, ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ที่บรรจุใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2561 และผู้ที่เกี่ยวข้อง วันที่ 9 พ.ค. 61เพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารจัดการ และตระหนักถึงประโยชน์และความจำเป็นในการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 280 คน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง

 

ประชุมพัฒนาการจัดทำหลักสูตรฯแกนกลาง (ฉบับปรับปรุง 2560)

4 เม.ย.61 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.พบ 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ฉบับปรับปรุง 2560) ระหว่างวันที่ 4-5 เม.ย.61 เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้แต่ละตัวชี้วัดตามที่กำหนด

 

Science Walk Rally โรงเรียนบ้านบางเก่า

8 มีนาคม 2561 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Science Walk Rally ภายใต้หัวข้อ "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วย เทคโนโลยี สู่วิถีนวัตกรรม" ณ โรงเรียนบ้านบางเก่า อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 

การแข่งขันพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ วันอาเซี่ยน


การแข่งขันเพื่อพัฒนาศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนและครูในวันอาเซียน วันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง ซึ่ง 5 กิจกรรม ดังนี้ 1.การแข่งขันการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ (Essay Writing) 2.การแข่งขันการเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling) 3.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล 4.การตอบปัญหาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน 5.การตอบปัญหาภาษาอังกฤษสำหรับครู

 

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-NET / NT

ประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการสอบ O-net/NT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  วันที่ 29-30 มิ.ย. 60 ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง รองประชุม แรงกสิกรณ์เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นครูผู้สอน ชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 เฉพาะโรงเรียนกลุุ่มเป้าหมาย 

 

ประชุมอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอน

การประชุมเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการเรียนการสอนให้กับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2561 โดยกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เชิญวิศวกรของ TOT มาชี้แจงให้ความรู้ด้านการปรับปรุงระบบจากธรรมดาเป็นสายใยแก้วนำแสงและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ใช้บริการของ TOT จำนวน 95 โรงเรียน

 

ประชุมระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (QAMS)

2/4/61 นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา(QAMS) ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 2-3 เม.ย.61 เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและสามารถนำข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นเข้าสู่ระบบในลักษณะ Online ต่อไป

 

ตรวจข้อสอบ NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2560

8 มีนาคม 2561 สพป.เพชรบุรี เขต 2 กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจข้อสอบแบบเขียนตอบและบันทึกผลคะแนนการสอบภาคปฏิบัติการทดสอบ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ของโรงเรียนดีประจำตำบล

สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนและนำเสนอผลงาน / ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนดีเด่น / การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนดีประจำตำบล "1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ " ปีการศึกษา 2560 วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์และห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง

 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วย DLTVและDLIT

10 มิ.ย. 60 สพป.เพชรบุรี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รูปแบบกิจกรรมเป็นการจัดบูทแสดงผลงาน และ การนำเสนอผลงานของโรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลโรงเรียนที่มีการปฏิบัติเป็นเลิศ (ฺBest Practice) ด้าน DLTV และ DLIT ของระดับภูมิภาคที่ 5 ได้แก่ ร.ร.วัดห้วยเสือ และร.ร.บ้านท่าไม้รวก การนี้ได้มอบนโยบายการปฏิบัติด้านมาตรฐานของผู้บริหาร ครู นักเรียน ตลอดจนการบริหารจัดการที่ถูกต้อง ให้เกิดผลดี เพื่อเตรียมรับการประเมิน ต่อไป ผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารและครูวิชาการ จาก 126 โรงเรียน

 

ผู้อำนวยการ สพป.พบ.2

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

นางเสนาะ  สุขสงวน

เว็บลิงค์ที่สำคัญ

คลังข้อสอบ

 

 

การจัดการความรู้(KM)

Who's Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Polls

ท่านต้องการอบรมสื่อการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เรื่องใด
 
 ข่าวการศึกษา


 


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.kroobannok.com/38213